fbpx

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Travel Stories sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS pod nr KRS 784327, NIP 9512483590;

II. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi turystycznej, objętej udzielonym zleceniem, bądź udzielenie informacji dotyczących świadczonych przez nas usług, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

V. Państwa dane osobowe gromadzone są w celu organizacji podróży i mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom, którym pisemnie powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie zlecenia.

VIII. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

X. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z naszą Polityką Prywatności prosimy kliknąć tutaj.

Napisz do nas!

    Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych